Nøytralitetsrapport for Elinett AS 2022

1. Beskrivelse av det integrerte foretakets struktur og hvilken konkurranseutsatt virksomhet som drives i tillegg til nettvirksomhet.

Istad AS er et vertikalintegrert energikonsern med hovedkontor i Molde. Istad AS er eid av Molde kommune (42,5%), Tussa Kraft (36%), KLP (13%) og Molde kommunale pensjonskasse (8,5%). Konsernet er i dag gjennom Istad Kraft AS engasjert i salg, produksjon og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme. Kredittsikring AS har inndrivningsvirksomhet for de andre konsernselskapene og for eksterne kunder.

2. Beskrivelse av eierskap til nettselskapet og eventuelle eierandeler nettselskapet har i andre selskap.

Elinett AS er 100% eid av Istad AS. Nettselskapet har eierandeler i:

SELSKAPEIERANDELVIRKSOMHET
Ren AS2,564%Bransjeselskap, effektivisering, utvikler metoder og standarder mm
Ren sjøkabelberedskap ASSameieSamarbeidsorganisasjon sjøkabel

3. Beskrivelse av type beslutninger hvor det er spesielt viktig å påse at krav til nøytral opptreden overholdes.

I forbindelse med endringer i lovverket der Elinett ble underlagt regelverket om selskapsmessig og funksjonelt skille, ble det gjennomført mange tiltak for å sikre nøytral opptreden. Det ble byttet navn fra Istad Nett AS til Elinett AS. Organiseringen av selskapet ble gjennomgått og i 2020-21 etablerte vi egen kundeavdeling med eget telefonnummer. Avdelingen er fysisk plassert i lokalene til Elinett AS.

Kundeinformasjon, brev, brosjyrer etc. har Elinetts profil og inneholder ikke reklame fra omsetningsselskapet eller andre kommersielle aktører i konsernet. Bygninger ble omprofilert og det ble byttet epostadresser på alle ansatte og selskapets eposter.

Elinett AS har også egen nettside (www.elinett.no).

4. Beskrivelse av type informasjon som genereres eller mottas av nettselskapet og som kan utnyttes i markedet.

Kundeinformasjonssystemet (KIS) til Elinett er kun for nettvirksomheten og ble i 2020 splittet fra de øvrige selskapenes KIS. Her fremkommer alle kundedata, som adresser, forbruk, profil osv. Eget personell underlagt kundeavdelingen til Elinett sørger for vedlikehold og drift av kundeinformasjonssystemet.

Nettselskapet er ansvarlig for alle måleverdier for de målepunkt som finnes i nettet vårt. Innsamling av måleverdier er satt bort til Embriq AS, men vi følger opp dette gjennom egen seksjon i kundeavdelingen som har ansvar for måling, avregning, fakturering og innkreving. Vi har avtaler om gjennomfakturering med alle omsetningsselskaper som har ønsket dette.

Når det gjelder leverandørbytter forholder Elinett seg til de til enhver tid gjeldende markedsprosesser fra Elhub. For nye nettkunder sender vi standardskriv med informasjon om strømleverandører i Elinett sitt konsesjonsområde.

Når det gjelder inkassovirksomheten, er dette satt bort til Kredittsikring AS. Stenging benyttes kun ved manglende betaling av nettleie og leveringspliktig kraft fra nettselskapet. I forbindelse med gjenåpning kreves kun utestående beløp for nettleie og leveringspliktig kraft. Kredittsikring AS har ikke adgang til å benytte informasjon fra nettvirksomheten i sitt arbeid for de konkurranseutsatte virksomhetene i konsernet. Egen avtale regulerer forholdet mellom Elinett og dette selskapet.

5. Oversikt over personer med flere roller i det integrerte foretaket, hvorav en av rollene er i nettselskapet. Beskrive mulige interessekonflikter og tiltak for å sikre nøytralitet.

Administrerende direktør i Istad AS er styreleder i selskapets styre. I hht funksjonelt skille har han ingen styreverv eller deltakelse i ledelsen av de andre selskapene. Øvrige styremedlemmer i Elinett AS har ingen interessekonflikter eller roller mot de andre selskapene. Det er utarbeidet styreinstruks som skal ivareta også regelverket i forhold til nøytralitet. Ledelsen i Elinett har ingen roller i konsernets øvrige selskaper.

6. Beskrivelse av nøytralitetsanvarlig sin uavhengighet jf. § 8-1a.

Vi har utpekt Jarle Risnes som nøytralitetsanvarlig. Han er ansatt i Elinett AS og har ingen ledende rolle i noen av de andre selskapene. Han har tilgang til all nødvendig informasjon og har ingen eierskap i foretak med tilknytning til energiomsetning.

7. Beskrivelse av nettselskapets opplæringsprogram, jf. § 8-1a.

Det er gjennomført en generell opplæring av alle ansatte rundt regelverket og hvordan vi ønsker å følge dette i forhold til nøytralitet.

I tillegg er det utarbeidet egne rutiner for kundeavdelingen, der en spesifikt har nedfelt formuleringer rundt hvordan vi skal opptre i forhold til nøytralitet. Alle ansatte på kundeavdelingen har fått en ekstra opplæring i regelverket og det er presisert og gjort kjent at dette skal følges.

8. Beskrivelse av behov, omfang og type salg av egen kapasitet, herunder overskuddskapasitet, fibertjenester, driftssentraltjenester og beredskapstjenester.

Overskuddskapasitet
Vi har gjennom året hatt salg av overskuddskapasitet til fiberarbeid i tidligere Nesset kommune, fjernvarmeanlegget og kraftstasjonene til Istad Kraft AS. Dette har vært oppgaver som gjelder driftsleder og overvåking av anlegg, i tillegg til koordinerende og nødvendige tiltak for operativ drift og feilretting. Salg av tjenesten skjer på like og ikke-diskriminerende vilkår, der en benytter samme satser mot alle.

Beredskap
Elinett har beredskap for Istad Kraft AS. Dette er regulert i en årsavtale. Beredskapen innbefatter overordnet vakt og montørvakt som rykker ut til fjernvarmeanlegg og kraftstasjoner ved feilmeldinger/driftsavbrudd.

9. Dersom nettforetaket har felles driftssentral med integrert produsent eller fjernvarmeforetak, eller selger driftssentraltjenester, beskrive utfordringer og tiltak for å sikre nøytralitet.

Selskapets driftssentral har styring og ansvar for nettvirksomhetens nettfunksjoner. Vi har også en form for oppsyn med kraftstasjonene til Istad Kraft AS, samt deres fjernvarmeanlegg. Dette oppleves ikke vanskelig i forhold til nøytralitet, da en kun sørger for driftskontroll og feilretting. Vi har ingen påvirkning på kommersielle beslutninger på vegne av Istad Kraft. All produksjon og styring av anleggene utføres av dem gjennom deres egen driftskontroll-enhet.

10. Oversikt over utfordringer, tiltak og resultat i konkrete saker fra foregående år der nøytralitet er tema, herunder klage- og tilsynssaker.

Vi har ikke registrert klage- eller tilsynssaker som har gått på nøytralitet

30.03.2022
Jarle Risnes
Nøytralitetsanvarlig

Vedlegg.

Rutiner i forhold til nøytralitet er beskrevet inn i de ordinære dokumentene vi har i vårt kvalitetssystem. Vår policy som beskriver vårt tankesett rundt dette ligger nedenfor:

Policy Nøytralitet

Elinett AS skal arbeide i tråd med kraftnæringens krav om nøytralitet, taushetsplikt og informasjon. Kravene er beskrevet i Energiloven, avregningsforskriften og i Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM). Kravene gjelder overfor strømleverandører, fiber/telekomleverandører, produsenter og nettkunder.

Et klart skille mellom monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet er en av forutsetningene for å nå målet om et effektivt kraftmarked. For oss som nettselskap betyr dette at vi skal forholde oss nøytrale til tjenester eller produkter som er i det frie markedet. Konkret betyr dette at vi skal:

✓opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører. Vi skal håndtere informasjon på en måte som gjør at kraftleverandører eller andre tjenesteleverandører ikke kan gis konkurransefortrinn.
✓ behandle alle kraftleverandører likt i forbindelse med leverandørbytter og elektronisk utveksling av data. Videre skal all informasjon fra nettselskapet mot nettkunden være nøytral i forhold til kraftleverandør.
✓ sørge for en effektiv informasjonsutveksling til alle kraftleverandører ved måling og avregning, med det som formål å sikre et tilstrekkelig konkurransenivå i markedet.
✓ uten ugrunnet opphold informere sluttbrukeren om de vilkår som gjelder for leveringen, samt gi sluttbrukeren informasjon om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i området og hvordan en sluttbruker kan skaffe seg en kraftleverandør. Sluttbrukere som mottar leveringspliktig kraftleveranse, skal informeres om endringer i priser og leveringsvilkår senest tre uker før endringen finner sted.
✓ tilby felles fakturering på like, og ikke-diskriminerende, vilkår i forhold til de forskjellige kraftleverandører.

Ansvar og roller
Daglig leder har ansvar for innholdet i Policy Nøytralitet, og at det utarbeides prosedyrer for å overholde de til enhver tid gjeldende krav til nettselskapets nøytralitet, at disse dokumenteres, gjøres kjent og at alle gis mulighet til å følge disse.

Linjeleder har ansvar for å utarbeide prosedyrer som dekker kravene innenfor sine respektive arbeidsområder der nettselskapets ansatte kommer i kontakt med kunder og kraftleverandører, samt sørge for etterlevelse av disse prosedyrene.

Den enkelte medarbeider i Elinett AS skal vise adferd som setter gode eksempler og er ansvarlig for å følge vedtatte prosedyrer. Han/hun skal varsle nærmeste leder ved brudd, eller mistanke om brudd, på vedtatte prosedyrer.

Tips oss

Har du oppdaget feil eller skader på utstyr som tilhører oss? Tips oss gjerne! Legg gjerne ved et bilde av problemet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.